Bhuku rekwaBhutugwani, Kasamara vofarira kupedzwa kwedambudziko remvura

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Perseverance Javangwe

Vanhu vebhuku rekwa Bhutugwani nekwaKasamara varikufara nebasa rakaitwa neveDistrict Development Fund (DDF) avo vakakwanisa kuvagadzirira zvibhorani zvavo zviviri zvainge zvave nemakore akati kuti zvisingashande, izvo zvanga zvakumanikidza vanhu kuti vafambe nzendo refu vachienda kunotsvaka mvura.

Vanhu vemudunhu rekwa Bhutugwani nevekwaKasamara vakanyorera veRural District Council petishoni mwedzi wakapera vachikumbira kubetserwa kugadzirirwa zvibhorani zvemudunhu ravo izvo zvave nemakore akati kuti zvisingashandi. Kusashanda kwezvibhorani izvi kwaiita kuti vanhu vafambe nzendo dzakati kuti vachienda kunochera mvura. Vanhukadzi ndivo vainyanya kukuvara nekufamba nzendo refu, uye vana vaigona kutotadza kuenda kuchikoro nekuti vaiswera vachichera mvura.

Matunhu maviri aya akashaya mvura kwemakore akawanda zvikuru, asi mune zvakabuda mukutaura nemaSabhuku eko zvinoratidza kuti vanhu vakanga vasina ruzivo rwekuti vangawana kupi rubatsiro kuti vakwanise kuwana mvura pedyo. Zvino mukupfurikidza nezvirongwa zvedzidziso zvebudiriro zvaitwa munzvimbo mavo neveZimbabwe Heads of Christian Denomination (ZHOCD) vanhu vakazojekeserwa kuti vaifanira kuti vawone vakuru veDistrict Development Fund (DDF) kuti vavabetsere. Vanhu vakazoisa misoro pamwechete vakanyorera veDDF vachibva vauya vakagadzira zvibhorani zviviri izvo zvave kubetsera bhuku rekwaBhutugwani nerekwaKasamara. Vachitaura nemupepeti weGango Sabhuku Bhutugwani vakatenda veDDF nekugadzira chibhorani mudunhu ravo vakakurudzirawo vanhu vemudunhu ravo kuti vakwanise kuchengetedza chibhorani zvakanaka.

“Matambudziko ataiwana munzvimbo yedu ndeekushaikwa kwemvura, taichera mvura kunonzi kuGwiringwindi imwe tichitora kuna Sengwa imwe kuna Mbumbusi. Saka mukufamba nemukufamba tichinowoneswa paGwiringwindi pachitorwa mifananidzo yepatsime rataimwa ndipo pakazoitwa kuti paitwe chimbhorani ichi. Chibhorani ichi chakabhorwa musi wa16 October 2014, mushure mekunge chibhorani ichi chavepo takaita mwedzi mina chichibva chafa. Dambudziko raivepo nderekubooka kwemapaipi anofambisa mvura, taigona kuita nguva inodarika maawa matatu tichizama kuda kuwana mvura asi zvichiramba. Zvino mushure mekunge tadzidziswa nezvekutaurirana nevakuru vanoona nezvedunhu redu mukupfurikidza neZHOCD yakatidzidzisa gwara rakanaka rekutevedzera kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Takabva takwanisa kutaura neveDDF vakabva vauyakuzotigadzirira.

“Nhasi uno tiri kufara nekuti kungodaiso mvura yatowadzuka. Ndinofara ikozvino nekuti madzimai aitambudzika kuwana mvura vave kuiwana padyo, vamwe vatove nemabindu avo avanodiridza nemvura yavanowana pano. Dambudziko rasara nderekuti mombe dzedu hadzina pekumwira mvura dziri kunomwira kudhamu riri nechekure zvekuti padzinodzoka dzinenge dzotonzwa imwe nyota saka, tikangowanawo zvekushandisa zvatingaisa padhuze kuti dzimwire zvingatibetserawo,” Sabhuku Bhutigwani vakado.

“Tisati tagadzirirwa chibhorani ichi taienda kunochera mvura kunonzi kuGwiringwindi, kwairema kuenda nekuti kuma komba. Vana vedu vaiti vakaenda ikoko vainovirigwa vari ikoko nekuti taichera mvura yacho pamifuku. Semamai taitambudzika zvikuru kuti tiwane mvura. Zvekuita mapindu takanga tisingatozvizivi asi tazogadzirirwa chibhorani ichi ikozvino vazhinji vedu tavekukwanisa kuita mabindu nekuti pazuva kana ndichida kudiridza ndinogona kudhaya migomo yangu yemvura zviri nyore ndodiridza mirivo yangu. Tinoda kutenda veZHOCD vakatidzidzisa kuti kana taita dambudziko tinotaura sei nevakuru vemudunhu redu kuti vatibetsere. Mushure mekunge tataura neveDDF takatumirwa nyanzvi yezvekugadzira zvibhorani ikozvino mvura yangove gusvu, mabindu tave navo, aiwa tinozvitenda,” akadaro Christine Paradza anova mukuru anowona nezvechibhorani chepa Bhutugwani.

Elder Chigwamba webhuku rekwaKasamara akarondedzerawo kutambudzika kwavaaita nemamwe madzimai mukuwana mvura. Akapa kutenda kunevese vakabata bas guru kuti mubhuku mavo muwanikwe mvura asi akatiwo panodawo kuti kana zvichibvira pawedzerwe chimwe chibhorani chimwechete hacho.

“Kuno kwaSabhuku Kasamara takamboita dambudziko rechibhorani kwenguva yakareba zvikuru asi mukupfurikidza nedzidziso dzatinowana kubva kuZHOCD takabetserwa zvikuru nekuti Bishop Munengiwa vakakwanisa kutaura neveDDF vakauya kuzotibatsira. VeDDF vakatibatsira pasina kana cent ratakabhadhara, zvinove zvinhu zvakanaka kwatiri. Kare chibhorani ichi chisati chagadzirwa taifamba nzendo refu, makiromita anosvika pfumbamwe tichichera mvura yekumwa mudhamu rinomwiwa nemombe asi ikozvino zvave nani kupfurikidza nechibhorani ichochi. Asi tichienda mberi tinokumbirawo kuti dai zvichibvira tawedzerwa chimwe chibhorani chimwe chete nekuti ichi tinochishandisa takati wandei,” akadaro Chigwamba.

“Dambudziko redu remvura ranga rakanyanya kukura manhingi, vanhu vemudunhu rino vanosvika churu chiviri nemazana mashanu. Dambudziko redu remvura rakatozopera nekuda kwechirongwa cheZHOCD ichi chakatidzidzisa kutaura neve DDF avo vakazotibatsira kupedza dambudziko redu. Taifamba nzendo refu zvinova zvaitiremera. Zvino patakapiwa chibhorani ichi, tarisiro yaive yekuti tiwane zviviri asi takakwanisa kupiwa chimwechete. Zvino tave nechibhorani zvave kutiitira nani nekuti tese tave kukwanisa kuwana mvura yakachena isingamwiwi nezvipfuwo mudhamu. Asi kune mamwe matunhu asina zvibhorani anofamba nzendo refu achiuuya kuzochera kuno zvinoita kuti tiwandise pachibhorani ichi saka tinokumbira kuti dai taisirwa chimwe chechipiri kuti zvireruke,” Sabhuku Shadreck Kasamara vakadaro vachitaura nemupepeti weGango.

Achitaura nemupepeti weGango Remegio Mazo, anova mumiriri weWard 32 kukanzuru akati iye chirongwa chizvibhorani chakabetsera zvikuru kunyanya madzimai ayo aifamba nzendo dzakanyanya kukura vachienda kunochera mvura kunzvimbo dziri kure vachisangana nezviningamupini zvinorwadza mukufamba kwavo.

“Ndinonzwa kufara nekubviswa kwakaitwa rimwe rematambudziko akanga ashungurudza dunhu rekwa Bhutugwani. Muno maBhutugwani madzimai akanga atoita tsafu dzakaomarara kuti ngingingi nekuda kwemitunhu yavaifamba vachienda kunochera mvura, asi ikozvino vave nemufaro nekuda kwemvura yava pedyo. Nevana vedu vavekukwanisa kuti vaendewo kutsime pasina vanaamai vavo saka zvinhu zvinondifadza muwadhi 32. Vawana chibhorani ichi ndinofara kuti varikukwanisa kuchichengetedza zvakanaka. Ndinoda kutenda veZHOCD vakapa njere kwatiri nekuti njere dzekuunganidza vanhu vemasangano akasiyana kuti vaite mushandirapamwe dzakanga dzisipo asi ikozvino tinowona kuti vanhu vave kugona kubatana vachiita chinhu chimwe. Vanhu vese vakwanisa kuwana njere, kubva kwandiri kusvika kumasabhuku edu akawanwo njere dzekuti tikwanise kugadzira dunhu redu ribudirire,” akadaro Mazo.

Zacheo Chinhema anomirira veWater Supply Operative kuDDF Water Division akati iye vanhu vanofanira kuti vashandise mvura kuita zvirongwa zvinovabetsera kuwana mari kwete kungoshandisa mvura kumwa nekubikisa chete.

“Takakwanisa kubetsera dunhu rekwa Bhutugwani kupfurikidza naVaMunengiwa veZHOCD vakashanyira nzvimbo yedu vachizotaura nezvedambudziko remvura kuGawa. Zvinho sedanho reDDF rinokoshesa utsanana takauya pano tikavhomora chibhorani tichibva tachigadzira, ikozvino chave nyore nekuti unongodhaya kaviri chete mvura inenge yakutobuda, zvekuti chero vana vanogona kutodhaya. Tinofara kuti matambudziko avo mazhinji emvura avanga vachisangana navo hapachisina, mitunhu mirefu yavanga vachifamba hapachisina. Mavakirwo akaitwa chibhorani ichi akanaka nekuti chakavakwa chichitevedzerwa danho rakanaka rineutsanana maererano nezvibhorani. Mvura ikadhayiwa haingorasiki, ndinoda kukurudzira vanhu vemudunhu rino kuti ngavarambe vachichengetedza mvura zvigovabatsira. Mazuva ano tinoti isu muchirirungu “water for productive use” zvichireva kuti ngavachiwona kuti mvura iyi zvavanayo ngaichirega kungova yekumwa chete asi ngaichiva nezvimwe zvainovabetsera muupenyu kuitira kuti mhuri dzavo uye nzvimbo yavo ibudirire, ngavaite zvemapindu, kana kufuya zvipfuwo kuti nharaunda yavo ibudirire kupfurikidza nemvura. Danho reDDF remvura riripo pakubetsera vanhu vemunharaunda saka ndinokurudzira kuti ngatibatanei mukushandisa mvura munezvinotibatsira,” akadaro Chinhema.

Bishop Edmond Munengiwa vanova mumiriri weZHOCD kuGokwe South vakati vakapa kutenda nechirongwa chezvhibhorani asi vakati ivo shuviro yavo ndeyekuti paiswe chimwe chibhorani mubhuku rekwaKasamara kuitira kuti madzimai vakwanise kuitawo mapindu vachirima zvekutengesa kuti vagokwanisa kuriritira mhuri dzavo.

“Ndinopa kutenda kuDDF nebasa ravari kuita muno kuvandudza kuwanikwa kwemvura mumatunhu maviri aya ekwa Sabhuku Bhutugwani naSabhuku Kasamara. ZHOCD inobata nzvimbo mbiri idzi muzvirongwa zvayo. Shuviro yedu ndeyekuti dai makereke, uye madzimai ese emakereke awanawo zvakanaka. Zvibhorani zvematunhu maviri aya zvakagadzirwa uye zvirikushanda zvakanaka, mvura irikubuda zvakanaka, tinopa kutenda kubato reDDF. Asi chikumbiro chedu kuno kwaKasamara kana zvikwanisiro zvichitendera kwanga kuchidiwa chimwe chibhorani chepiri nekuda kwekuwanda kwebhuku rekuno,” vakadaro Bishop Munengiwa.

Phelimon Handinahama Hwami anova Project Officer weEU-ZHOCD Troicare Project kuGokwe South akati iye mvura yakakosha kuti nyika ikwanise kubata basa rakanaka rema Sustainable Development Goals (SDG 6) mukugadzirisa magariro evanhu munyika. Kuwanikwa kwemvura kunobetsera pahutano hwevanhu munyika uuye kubudirira kwemhuri nekudaro Hwami akati iye kugadzirwa kwaitwa zvibhorani kwaBhutugwani nekwaKasamara kunobetsera zvikuru kuunza budiriro munyika kunyanya kumamisha.

“Vanhu vekuGokwe South vakagara pasi vakanyorera bazi reDDF vachikumbira kugadzirirwa zvibhorani zvina, nhasi uno tinofara kuti pakwaniswa kuti pagadzirwe zviviri zvinova zviri kushanda zvakanaka kwazvo. Tinotenda kuti kudyidzana kwevanhu vemudunhu rino nebazi reDDF kwave kuita kuti pave nebudiriro munzvimbo ino yeGawa, nekuti tinowona vanhu kunyanya madzimai varikufara nekuda kwezvibhorani zvagadzirwa munzvimbo ino. Tichitendawo chirongwa chatakapiwa neTrocaire neEU chinova chiri kuparura kudzidziswa kurikuitwa vanhu vemudunhu remuno muGawa.

“Tinovimba kuti sekuvimbiswa kwataitwa pano nemumwe wevamiriri veDDF, tinovimba kuti zvimwe zvibhorani zvichagadziriswa nekukurumidza kuti nzvimbo dzese dzikwanise kuwana mvura nekuti ikodzero yemunhu wese kuti awane mvura. Isu tichaedza nepatinogona napo kuti titevererewo kuwona kuti matambudziko aya agadziriswa. Tinovimba kuti ticharamba tichishanda zvakanaka nehurumende uye nevanhu vemudunhu rino kuti vanhu vawane budiriro, nekuti chinhu chatinokoshesa muchirongwa chatakaparura ichi kuti vanhu vawane budiriro munzvimbo dzavo” akadaro Hwami.

Kugadziriswa kwezvibhorani zviviri zvekwaBhutugwani nekwaKasamara zvabetsera zvakanyanya kuti vanhu vasafambe nzendo dzakakura kuenda kunochera mvura.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *