Ngaticherechedzei kukosha kwemitambo, zvinyogwa, nhetembo, mifananidzo mukuderedza mutsindo weclimate change

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Perseverance Javangwe

Mutsindo weclimate change urikuramba uchikurumbira zvikuru pasi rese asi nyika dzisisina kubudirira dziri kuramba dzichitambura zvakanyanya nezviningamupini zvinokonzerwa nemutsindo uyu, nekudaro vanoita zvemutambo, nziyo, zvinyogwa, nhetembo, mifananidzo vanoti ivo zvakakosha kuti zvipo zvavo zvishandiswe pakurwisa mutsindo uyu.

Panguva iyo nyika dzisisina kubudirira dziri kuzama kutsvaka nzira dzinoita kuti veruzhinji vakwanise kubetsera pakurwisa mutsindo weclimate change, tsvakurudzo yakaitwa neGango inoratida kuti maarts ndeimwe nzira inokwanisa kuti veruzhinji vadzidze zvavangaita maerereno nekurwisa mutsindo weclimate change.

Mumwe wevanoita zvemitambo uye achibata basa rakanaka ariku Zvishavane, anodaidzwa kuti Emmanuel Hove Mhike akarondedzera zvakakoshera maarts mukufambisa donzvo reclimate change.

“Mitambo, zvinyogwa nezvivezwa zvinovhura pfungwa nemeso everuzhinji. Mitambo inomboita munhu akangamwe zvizhinji aseke, abatikane adzamise pfungwa pamusoro pazvaari kuona. Izvi zvinoreva kuti mitambo ine simba rekukuchinja maonero, mafungiro nemaitiro. Zvimwe chetezvo nenziyo, zvinyogwa nemifananidzo zvine simba rekusvitsa shoko kuvanhu nenzira isingakwanisiki nanamuzvinafundo (Scientists), nevamwe vanozviti vakadya mabhuku.

“Dambudziko rekuchinja kwamamiriro ekunze ndiro dambudziko gurusa rakatarisana nenyika dzese pasi rese. Vana mazvikokota vemamiriro ekunze, varairidzi vefundo yapamusoro vakaedza chose kuzivisa ruzhinji nezvezvikonzero uye matambudziko anouyiswa nekuchinja kwamamiriro ekunze asi kunyika nenharaunda dzisina kubudirira kuchine basa guru kuti ruzhinji ruzive. Tariro zhinji yangosara pakushandisa mitambo, nziyo, zvinyogwa, nhetembo, mifananidzo inoitwa nevagari venzvimbo nerurimi rwenzvimbo,” anodaro Mhike.

Mutsindo weclimate change waunza matambudziko anorwadza pasi rese kunyanya nyika dzisina kubudirira. Munyika dzakaita seZimbabwe tirikuwona kuti murikuita mafashamu emvura akanyanya (floods and cyclones), semuenzaniso Cyclone Idai iyo yakarova zvinosiririsa tikarasikirwa nehama dzedu, uye zvipfuwo nedzimba. Tirikuwona zvakare kuti nzara (drought) zviri kunyanya kuti bata, zvese izvi zvichikonzerwa nemutsindo weclimate change. Achitaura pachirongwa chakagadzirwa neZIDAWU, Mhike akarondendzera mabasa akakoshera zvemitambo mukubetsera kurwisa mustindo weclimate change.

“Mitambo, nziyo nemifananidzo zvinoitwa navanhu vatinoziva uye nenzira dzatinoziva zvinounza hwaro hwakasimba hwekuderedza marwadzo nesimba rekuchinja kwamamiriro ekunze. Vanouya nerumwe ruzivo kubva kunze vanoshandisa vatambi kuti vasvitse kuruzhinji nenzira dzakareruka dzinosiya ruzhinji rwuchifara kuti ndivo vaita (community ownership). Kunyange zvazvo climate change iri yepasi rese kuirwisa kunoda nzira dziri context specific and culturally appropriate. Kana ini Mhike ndikaimba zvakakoshera nharaunda zvinoita mutsindo nekuti ndinenge ndichiimba nerurimi rwenzvimbo uye tinogona kudoma zvirikuitika zvikuoneka nemunhu wese

“Nhaurirano dzemamiriro ekunze dzinobuda pachena nekunzwisisika zvikuru mumitambo, munziyo ne munduri. Pane dambudziko, zvinokonzera dambudziko nezvingaitwa kupedza dambudziko zvinobudiswa pachena nemaArts. Artists vane kamutauriro kakasiyana neruzhinji, vanotaura zvinopa muono kuruzhinji, zvinofadza nekudzidzisa. Magungano anosanganisira maconferences, workshops arikuitwa kumahotera kumafura mhepo hazvisi kusvika kuruzhinji. Varikungourayana neclimate jargon zvakuda Arts dzinosvitsa nyaya kuvanhu vacho

“Ketatu kuchinjisa mafungiro namaitiro (behavioural change). Zvinonetsa kuchinjisa munhu maitiro namafungiro ake. Mheremhere yekuchinja kwamamiriro ekunze inoda ruzhinji rwudavire kuridziro yekumira kutema tema miti, kurima nzvimbo dzematoro nedzimwe dzakachengetedzwa. MaArts anokurudzira kudzvara miti, nzira itsva dzekubika nekukomberedza mabindu usingashandisi huni. Zvikaiswa pamhepo, pachivitiviti nemudzinharembozha zvinopararira pamwe chete nekuyeuchidza vateereri navaoni nguva nenguva.

“Paita mheremhere panenge pane kuchema kweruzhinji. Panotodawo ruzhinji kuonesana zvingaitwa kupedza dambudziko. KwaMazvihwa chikwata chedu cheKumusha Kwedu Arts chakaita mutambo unonzi Iwe neni Tine basa, nyanduri umwe chete akaita detembo rine musoro mumwechete, vakaita kambo zvakare. Izvi zvakabatsira veruzhinji kubata dingindira hombe rekuti chenjedzo nekurwisa mamiriro ekunze,” akadaro Mhike achidzidzisa veruzhinji.

Mutsindo weclimate change unoda kuti munhu wese awane chaanoita mukuzama kuderedza dambudziko iri. Donzvo re#ClimateActionNow kana kuti #ClimateEmergency rinotaridza kuti hatina nguva yakawanda yekuti tichazoti totiz asi panotoda kuti umwe neumwe aite ‘action’ yacho izvezvi.

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *