Sadza paChimanimani

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Ngano nemabhuku: Emmanuel Sigauke

Zvinoita sadza! Takangoti tichiburuka bhazi paChimanimani Town Center kwava kuchimhanyira kwaibva munhuwi waro.

Ipapo ndanga ndabva mukusangana neumwe murume wechidiki seni, uyo anga andiona ndichidzedzerekera kumusuwo webhazi ndokuti, “Manangepi ishe?”

Ini ndokuchitiwo, “Tisu maticha matsva ekwaNdima.”

Akabva asimuka ndokunangawo mukova seni, apo bhazi ranga rozhamba rananga musika.

“Zvatoita tawandirira. Neniwo ndakananga kwaNdima, ndiri kunotanga basa paprimary.”

“Ini ndakariwanira pasecondary.”

“Makorokoto; ekumusoro uku anonzi oti netsei kuwana. Asi muchangopedza paChikomo?

“Hongu gore rapfuura irori BA rangu, chirungu nechishona. Asi ndiri kunoticha chirungu.”

“Makorokoto chaiwo,” akadaro achigutsirira. “Ngatiburuke tamisa vanhu.”

Tave panze pebhazi takambotarisa mamiriro anga akaita nzvimbo, tichitatamuka nekushama n’ai.

“Muri kuzviwona here zvimoko?” akamubvunza.

“Zvipi? Zvisikana zvemusika izvi?” ndakadaro ndichitoshamisika, uku pfungwa dzombonzvengera kuna Shami wangu muHarare.

“Ko zvine basa here? Kana uri patight zvemusika ndizvo zvinoita manje,” akadaro, maziso ake achitandanisana chimwe chisikana chairwisana nesiketi yaivhugwa nemhepo.

Ndakatarisa divi ndokuti, “Zvine basa chaizvo; hatidi zvekuzopedzisira tawanana nezvitetamvura zvekuno. Makanganwa here baba zvavanotaura: ukaerekana watangana nezvekuno hauzofi wakacheuka shure zvekare.” Uyu akabva apfachuka zvake nesetswa, ini ndokusekawo nezwi riri pasi. Ipapo ndakabva ndarangarira kuti tanga tisati taudzana mazita, chero zvazvo kuva maticha kwedu kwanga kwatoiita kunge taizivana nechakare.” Ndinonzi Sithole-Mark Sithole.”

“Moulta Matambanadzo,” akapindura achiunza ruoko kuti rwugwiniwe nerwangu rwanga rwaneta nekumirira.

Ndopatakanzwa munhuwi wesadza ndokufamba takananga kwataiwona vanhu vachinge masvosve. Pamusika uyu bhazi rinonzi raimbomira kwekanguva kakati rebei. Vanhu vaitokwanisa kutenga sadza ravo vakatorizhaka pasina kutya kuti vaizosiiwa nebhazi.

Ndomafungiro atakaenda kusadza tinawo, shasha dzadekara zvadzo, kwava kuchirondana nenhorondo dzekwaibviwa, kozoti dzekwaiendwa. Ini ndanga ndatombosunungukawo chose semunhu anga apedza mazuva matatu achingochinjanisa mabhazi, uku shungu dzichingokwira sedzaRunde.

Kubasa rudzii kwaisasvikwa? Nhai, kusimuka muHarare muya nechitima neMuvhuro, chitima chiya chokachidzwa nekuchembera kwava kutifira maRusape. Totsamwa zvoshaya basa, kwava kuchitiza chitima chiya tananga mugwagwa wekwaMutare. Mushure menguva refu, towana bhazi ranga rakatozarawo zvaro, asi vakatitora havo. Ko handiti taibhadharazve, chero zvazvo yechitima tanga tisina kudzorerwa. Zuva rodoka tasvika maMutare kuSakubva kuya.

Kuchitarisa rekuChimanimani bhazi wanikwe ranzi rakainda zuro; hapana aiziva kuti riripi?

“Saka todii?” ndobvunza iwe, ko ndingadii?

“Mototora rekuMasvingo,” ndoudzwa nevamwe ambuya vanga vaneta nekumirira rekuNyanga.

“Ko zvandiri kuendawo Chimanimaninhai vehama.”

“Aiwa Chimanimani motombokanganwa. Torai remasvingo iri munoriburikira paBechinafu.”

“Hon’o!”

“Ipapo momirira anobva Masvingo kana Burawayo achinanga Chipinge.”

Ini hezvo!

“Mangoerekana masvika Chipinge, haiwa, matonaka,” vakadaro ambuya vaya vondisiya vananga kwanga kuine chainge chingoro chemaOrange.

Ndatevedzera zvese zvandanga ndaudzwa ndokuchizonosvika Chipinge masikati eChipiri, ndatomborara panze pebhawa repaBechinafu. muChipinge muya chero ngoro chaiyo yekuendesa nayo kuRusitu ungaiwana? Saka ndakatorara pamusika, mvura ichizvinaira zvayo yakasununguka.

Musi weChitatu pane akazonditi nditore bhazi raidzokera kwaMutare asi ndonoburukira paturn-off yekwaMutambara, inova ndiyo nzira yaizonanga kuChimanimani. Takanopasvika paTurn-Off ava masikati chaiwo, ndokuchiwana pane bhazi rekuChimanimani ranga rakafirapo, bhazi refu, rakapendewawo zvakanaka chose; asi ranga ramboti ifei. Vakarigadzirawo rikakosora zuva ratorereka. Ndiro bhazi ranga radai kutisvitsa pamusika weChimanimani uya uri pedyo nehotera inorarwa navashanyi vanovinga makomo. Ndipo pandanga ndadai kusangana naMoulta, mudzidzisi seni.

Ko iye zvanga zvambomuitira nyore here? Muchinda uyu anga atochemberawo parwendorwu. Mazuva mana achiendzawo kuenda kubasa. Iye anga abva kwaMutoko, kunova ndokwaiva kumusha kwake, uko anga apedza dzidzo yehudzidzisi paMutoko Teachers’ College.

Anga atora bhazi rekwa Mutare paMbare rikafa kanomwe panzira, vachingoudzwa kuti vasanokwira rimwe sezvo iri ranga rine makanika waro mariri, saka kurigadzira kwaiva nyore.

Pavakazosvika maMutare ranga ratova zuva repiri ari parwendo, atofonera kuchikoro kwake vakamuti ngaatore chero nguva yaaida. Saka nanhasi, anga achiri kungoedza kuenda kubasa, achipota achifonera chikoro, vomuti achasvika hake kana vamatenga vada.

“Tongofara kuti, finally, tava netariro, tava pedo nemabasa,” ndakadaro ndichin’en’a bhonzo.

“Neniwo, shasha. I was losing it. Asi zvanaka,” akapindura hake Moulta achipanhunzi mbama.

Takaridyawo chose ndokuzopedzisira toti uyu abata rake bhodhoro reCastle, uyu abata rake reLion. Pava paya tichitatamuka zvedu tananga kwatanga takamirirwa nebhazi redu. Tichifamba angu maziso aiva achicherechedza makomo eChimanimani ndokwaiuyiwa nevashanyi vaibva kunyika dzakaita saana Germany, United States, chiBritain, nedzimwe dzakadaro.

Ini hangu ndanga ndisati ndamboshanyira makomo embiri aya, uye handaitarisira kunokwirana nawo chero zvazvo ndanga ndoshanda pedyo nawo. Asi aiyevedza kutarisa. Randanga ndakayeva tichifamba raita kungeraiziva kunge ndanga ndakaritarisa, huma yaro ichipenya kunge raida kudiniko kuti ndizoona zvaraiva nhazvo.

Gomo guru rine mhanza uye tubvuzi twehungwaru. Gomo guru rinonzi raiva nemapako aiba munhu umwe pagore, iwo mabvakure aiita kunge ane nzeve dzakavuwiwa nesimende. Ini kwete, makomo ndaingoayevera kure, saizvozvi ndichifamba hangu zvekuzengurira dumbu rati tashu seremhashu, ndichifamba nzeve dzichinzwa zvaitaurwa naMoulta uyo aingunoimba nezvekunakidza kwaaita Mutoko.

“Ah, shit!” akadaro Moulta achikwakuka kunge uyo anga atsika chiva.

Handaida kudirwa mbama kuti ndizive chainge chamukwakusa; ndakatokwakukawo pandakatarisa nzvimbo yatanga tasiya bhazi. Panga patomirwa zvapo nechimota chematomatisi icho chaingunorwirwa nemadzimai emusika. Kukwakuka kwakashanduka kukava kumhanya, uku meso achitandanisa nzira yebhazi kudakara asisaoni chinhu.

Kana kuona chiedza chebhazi, kana chekunyepedzera chaicho.

“Tava pashinyasi mudhara,” akadaro Moulta achiri kungomhanya pasina kwakanangwa. Patakabonderana ndopandakarangarira kuti neni ndanga ndichiri kumhanya nanhasi, kumhanyakuya kunoita kunge kunotimba panzvimbo imwe chete. Takazongoerekana tamira pamberi pechimota tatarisana nemuchairi wayo, ambuya vanga vakatozvitsamwiravo zvavo nechakare.

“Munoziva kwainda bhazi?” ndini uyo ndobvunza, ndichizvirovesa nehana kuti handiwo mabvunziro anoitwa, asi hapana mamwe mabvunziro andakakwanisa kuita.

“Bhazi ramai vaani?” ndiambuya vaya.

“Bhazi; tasiya bhazi pano!”

“Iti wasiiwa nebhazi,” ndiMoulta uyo.

“Chibvunza iwe then!” ndini uyo, asi ndanga ndisina hangu kutsamwa. Moulta akabva amisa chimwe chisikana chaizvimhanyirawo.

“RekwaNdima? Rainda kare; pamwe izvozvi ratosvika kuTurn-Off yekuRusitu. Mukamhanya munogona kuribata rinomira nzvimbo dzakawanda,” akadaro musikana achibva arova museve Moulta asati amupa umwe mubvunzo.

Takatarisana ndokutarisa tsoka dzedu ndokutarisana zvakare. Zvekuita taizviziva; kuzvinonokera kwainge kudenha nyuchi dzegonera.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *